ARTICLES

חברה לפינוי אשפה בקריית אונו

על חברה לפינוי אשפה קריית אונו

במוקד עיסוקה של חברה לפינוי אשפה קריית אונו הוא איסוף ופינוי של האשפה הביתית. בנוסף חברה לפינוי אשפה קריית אונו תבצע איסוף של הפסולת המופרדת ממתקני המיחזור המפוזרים בעיר למרכזי המיון. בקריית אונו מפוזרים מרכזי מיחזור שכונתיים במיקומים מרכזיים בעיר. קרטונים יש לפנות לקרטוניות ירוקות מדגם “עלה”, הממוקמות במרכזי המיחזור השכונתיים  ובחדרי אשפה בבניינים רבי קומות. את הבקבוקים והצנצנות מזכוכית יש לפנות למכלים הסגולים ממתכת במרכזי המיחזור השכונתיים, כמו גם את הבגדים והטקסטיל המשומשים באחד מתשעת המתקנים למיחזור ביגוד המפוזרים בעיר. גם את בקבוקי משקה קל מפלסטיק, יש לשים במיחזוריות הממוקמות במרכזי המיחזור השכונתיים וכך גם נייר וקרטון דק במכלים הכחולים.

גזם וגרוטאות בקריית אונו

עבור גזם וגרוטאות או פסולת גושית מתבצע איסוף פסולת קריית אונו בימים א’ ו ד’ באפן שוטף. את תפזורת העלים או תוצרי כיסוח הדשא, יש לאסוף בשקיות, על מנת שלא יתפזרו ברחבי העיר. על מנת לאפשר איסוף פסולת קריית אונו באופן יעיל, יש להניח את הגזם על המדרכה במקום שנגיש למשאית המנוף.  אין להניח את הגזם בין המכוניות החונות או מתחת לכבלי החשמל והתקשורת וכדומה. נפח הגזם והגרוטאות המותר לבניין או בית פרטי שווה בגודלו לגודלה של חניית רכב פרטית. ניתן גם להשליך את הגזם באופן עצמאי לתוך המכולות הירוקות ללא הגבלה. משם היא תפונה באמצעות חברה לפינוי פסולת קריית אונו להמשך הטיפול.

פסולת בנייה בקריית אונו

חל איסור מוחלט בחוק ובתקנות העירוניות על הוצאת פסולת בנייה מכל סוג שהוא ברחבי העיר. פסולת בנייה יש לפנות למכולות הייעודיות באמצעות חברה לפינוי פסולת קריית אונו ולהעביר את הפסולות לאתרי פסולת בניין ייעודים, לשם טיפול בהתאם לחוק. אי הקפדה על הוראות החוק הנוגעות לטיפול בפסולות בנייה, תגרור קנסות כספיים באמצעות הפיקוח העירוני והעמדה לדין במקרים חמורים.

חברה לפינוי אשפה קריית אונו מקצועית ומנוסה

במידה ואתם זקוקים לשירותי חברה לפינוי אשפה קריית אונו על מנת לבצע פינוי מוסדר של פסולות בניין, צרו קשר כבר היום עם חברת שקד פינוי פסולות בניין. החברה מבצעת פינוי של פסולות בניין מקריית אונו והסביבה לאתרים המורשים באופן מקצועי ובטיחותי. חברת שקד פינו פסולת עובדת בהתאם לחוק ולנהלים והיא הכתובת עבורכם לפינוי של פסולות בנייה בכל כמות שהיא.

שירותים נוספים

MORE