ARTICLES

חברה לפינוי אשפה ברחובות

על חברה לפינוי אשפה רחובות

חברה לפינוי אשפה רחובות עוסקת בפינוי פסולת עירונית מסוגים שונים. הפרדת הפסולות הביתית לשם מיחזור, משתנה מעיר לעיר, כמו גם המיקומים והכמויות של פחי המיחזור השונים. מרכז עיסוקה של חברה לפינוי אשפה רחובות הוא באיסוף הפחים הירוקים, של אשפה שלא ניתנת למיון ביתי. ברחובות ניתן למצוא בתפוצה רחבה גם פח כתום לאריזות, מיכל סגול לאריזות זכוכית ומיכל כחול למחזור נייר וקרטון דק. בעיר רחובות מפוזרות במיקומים מרכזיים גם, קרטוניות לקרטון עבה, מיחזוריות עבור טקסטיל ונקודות איסוף לפסולות אלקטרונית.

הפח הכתום

אם הפח הירוק מיועד לאשפה הביתית שלא ניתנת למיון, פינוי פסולת רחובות מהפחים הכתומים נועד, לשם איסופם וטיפול בהם לשם שימוש מחדש בתעשייה. האריזות עבור פינוי למרכז מחזור באמצעות חברה לפינוי אשפה רחובות כוללות, אריזות מפלסטיק, ממתכת ומקרטון. אריזות פלסטיק שיש לשים בפח הכתום הן של, מוצרי ניקיון, אריזות מזון, מוצרי טיפוח ועוד. אריזות קרטון למשקאות, שגם כן יש למחזר בפח הכתום הן, קרטוני חלב וקרטוני מיץ. אריזות מתכת למחזור בפח הכתום, כוללות קופסאות שימורים, תרסיסים שונים וכדומה. 

חוק האריזות

המנגנון של פינוי פסולת רחובות עבור אריזות למחזור הוסדר באמצעות חוק האריזות מ2011.  החוק הטיל אחריות על היצרנים והיבואנים של מוצרים ארוזים, למחזר את הפסולת של האריזות, לפי יעדי מחזור שונים, בהתאם לסוג חומר הגלם. חוק האריזות מחייב את החברות לעבוד עם חברה מוכרת ומורשית לשם ביצוע המיחזור בפועל. חברה לפינוי אשפה רחובות מפנה את האריזות מהפחים הכתומים לתאגיד המיחזור “תמיר” לשם טיפול כדין. העיר רחובות נמצאת בחזית תעשיית המחזור העירונית, באופן ההולם את שמה, כעיר המדע והתרבות. ברחבי העיר מוצבים כ- 2150 פחים כתומים,  27 מתקנים למחזור קרטונים, 300 מתקנים למחזור בקבוקים, 67 מתקנים סגולים למחזור זכוכית ו320  קומפוסטרים בסבסוד העיריה, לשם טיפול בפסולות האורגנית הביתית.

חברה לפינוי אשפה רחובות מקצועית

בהתאם לחוק פינוי פסולת בנייה רחובות יש לעשות באופן עצמאי לאתר מורשה, לשם המשך טיפול ומיחזור. במידה ואתם זקוקים לשירותי פינוי פסולת בנייה רחובות צרו קשר דרך האתר או בטלפון עם חברת שקד פסולת בניין. החברה פועלת בהתאם לחוק ומפנה את פסולות הבניין מרחובות לאתרים המורשים באזור. חברת שקד פסולת בניין מציעה בנוסף שירותים נלווים של שירותי מנוף מקצועיים, איסוף פסולת וניקיון בחצרות, פינוי פסולת מחניונים, פינוי גרוטאות באמצעות רכב גבוה ועוד.

שירותים נוספים

MORE