ARTICLES

פינוי פסולת בנייה בנתניה

על פינוי פסולת בנייה נתניה

פינוי פסולת בנייה נתניה מוסדר בנוהל העירוני. אין להשליך פסולות בנייה בפחים הירוקים או בתחנות לאיסוף גרוטאות וגזם, אלא לדאוג לפינוי מוסדר של פסולות הבניין לאתרים הייעודים. האחריות להצבת המכולה לפינוי פסולת היא על המשפץ. באחריות בעל המכולה לוודא שהמכולה תקינה וצבועה. על המכולה צריך להיות מפורט במקום בולט, שם היזם, מספר המכולה וטלפון ליצירת קשר. על המשפץ מוטלת האחריות לשמירה על הניקיון בסביבת המכולה במהלך העבודה, כמו גם לאחר הפינוי.

נוהל עירוני בנתניה

 חל איסור להציב מכולת פינוי פסולת בנייה נתניה באופן, שיכול לגרום להפרעה לתנועה או במקומות המסומנים באדום לבן. חל איסור מוחלט להשאיר מכולת פינוי פסולת נתניה באזורי מגורים במהלך סוף השבוע או בחגים. על המשפץ לדאוג לפינויה עד לשעתיים לפני כניסת השבת או החג. את המכולה מותר להציב מחדש, באתר השיפוץ ביום ראשון בבוקר החל מהשעה שבע. כאמור הדברים נוגעים לאזורי מגורים מאוכלסים בלבד ולא לאתרי בנייה פעילים.

אחריות לנזק

פינוי פסולת נתניה וריקון הפסולת שהצטברה בה באתרים המותרים, הינה באחריות מזמין המכולה, כמו גם באחריות קבלן הפינוי, שהניח את המכולה במקום. לאחר פינוי פסולת בנייה נתניה לאתר מאושר, חובה להצטייד באישור הקליטה ולשמור אותו להצגה לפיקוח העירוני בעת הצורך. מכולת פינוי פסולת בנייה נתניה שלא תפונה על פי הנוהל, תפונה על ידי עירית נתניה על חשבון בעל המכולה. במידה ונגרם נזק למדרכה הציבורית כתוצאה מהצבת המכולה, אופן ניהולה או פינוייה, המזמין והקבלן נושאים באחריות לנזק. הפרת הנוהל העירוני, עבור פינוי פסולת בנייה נתניה תירשם על ידי הפיקוח העירוני כדו”ח מסוג ברירת משפט, הן כנגד קבלן הפינוי והן כנגד מזמין המכולה. המשמעות היא, שהם יצטרכו לבחור אם לשלם את הקנס ולהודות בעבירה או לבחור ללכת לבית המשפט.

פינוי פסולת בנייה נתניה לכל כמות

במידה ואינכם מעוניינים להתעסק עם מכולה, אתם יכולים להכניס את פסולות הבניין לשקים ייעודים שזמינים בכל טמבוריה וליצור קשר עם חברת שקד פינוי פסולות בניין. החברה דואגת לפינוי מוסדר בהתאם לחוק, של כל כמות פסולות בניין מנתניה והסביבה אל האתרים המורשים. שקד פינוי פסולות בניין מציעים גם מגוון שירותים משלימים, בין היתר, שירותי מנוף, ניקיון ופינוי גזם, איסוף גרוטאות ועוד.

שירותים נוספים

MORE