ARTICLES

פינוי פסולת בניין במרכז

על פינוי פסולת בניין במרכז

חברה לפינוי אשפה במרכז יכולה לטפל ספציפית בתחום של פסולות בנייה, כמו גם בפינוי ואיסוף של גזם. פינוי של גזם ושאריות גינון ועצים נועד להבטיח סביבה בטוחה ונקיה. איסוף הגזם במרחב העירוני, הינו חלק מתהליך פינוי הפסולת המסודר שבאחריות הרשויות המקומיות. התחזוקה השוטפת של הרשות המקומית מיועד עבור שימושים סבירים בלבד. כאשר יש צורך בפינוי מאסיבי, בשל שיפוץ או בנייה, יש צורך בפניה עצמאית לקבלת השירות, באמצעות חברה לפינוי אשפה במרכז באופן פרטי.

נהלי פינוי ואחריות חוקית

פינוי פסולת בניין במרכז באתרי בנייה מתבצע בעזרת חברות קבלניות, בהתאם לכללי החוק. חברות קבלניות רבות בוחרות, מסיבות משפטיות, כמו גם תדמיתיות, לבצע, פינוי פסולת בנייה במרכז באופן תדיר וסדיר, על מנת שלא ליצור מפגעים סביבתיים, סביב מכולות הפסולות. פינוי פסולת בנייה במרכז צריך להתבצע בהתאם לנוהל של המשרד להגנת הסביבה.. בכל מקרה של שיפוץ או בנייה יש לוודא מול הקבלן המבצע, כי נושא פסולת הבניין מטופל כחוק ולברר לגבי שירותי איזו חברת פינוי פסולת בניין במרכז מתבצע הפינוי מהאתר. האחריות החוקית להסדרת נושא פינוי הפסולת חלה על בעל היתר הבנייה.

נוהל לווידוא פינוי פסולת בניין

משרדי הממשלה גיבשו נוהל שנועד לוודא שהפסולת מאתרי הבנייה אכן תגיע בפועל לאתרים הייעודים לשם מיון, טיפול ומחזור כנדרש. כאשר קבלן מבקש היתר בנייה עליו להצהיר על כמויות הפסולות הצפויות ולרכוש שוברים לטיפול בכמות הצפויה. על מנת לקבל היתר בנייה צריך להציג את השוברים שנרכשו לטיפול בפסולות של אתר הבנייה. לאחר סיום תהליך הבנייה, כתנאי לקבלת טופס ארבע, צריך להציג אישורי הטמנה של הפסולת בהתאם להצהרה המקדמית להיתר הבנייה.

פינוי פסולת בניין במרכז

אם אתם צריכים מידע נוסף לגבי פינוי פסולת בניין במרכז אתם יכולים ליצור קשר טלפוני או באמצעות הטופס כאן באתר עם דקל שקד. חברת שקד פסולת בניין, מבצעת פינוי של כמויות קטנות וגדולות של פסולת בנייה ומעבירה בצורה בטוחה, את הפסולת לאתרים המתאימים בהתאם לנהלים של המשרד להגנת הסביבה. בנוסף חברת שקד פסולת בניין מציעה מגוון של שירותים נלווים נוספים, כגון שירותי מנוף מקצועיים, פינוי פסולת מחניונים באמצעות רכבים נמוכים, איסוף פסולת וניקיון חצרות, שימוש ברכב גבוה לפינוי גרוטאות ועוד. 

שירותים נוספים

MORE