ARTICLES

פינוי פסולת בניין בשרון

על התהליך של פינוי פסולת בניין בשרון

הסדרה מראש של פינוי פסולת בניין בשרון נדרש על מנת לקבל היתר בנייה עבור כל בנייה חדשה. הצגת ההסכם תוך פירוט של החברה המפנה ואתר הפסולת אליו ייעשה הפינוי, הינו חלק מנוהל משותף של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, שנועד למנוע את ההשלכה של פסולות הבניין במרחב הציבורי או באתרים לא מורשים. בהתאם לנוהל זה ובמסגרת הבקשה עבור קבלת היתר הבנייה, נדרש מבקש ההיתר, להציג את חוזה ההתקשרות שלו, עם אתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. בחוזה האדריכל או המהנדס צריך לפרט את כמויות הפסולת המשוערת עבור פינוי פסולת בניין בשרון כמו גם כל מקום אחר בישראל.

הטמנה בפועל

הנוהל אף אמור לוודא שהפסולת אכן הגיעה באמצעות חברה לפינוי אשפה בשרון בפועל לאתר וטופלה שם כנדרש. דבר זה נעשה באמצעות דרישה להצגת אישורי הטמנה בפועל, של כמות הפסולת שצוינו בהצהרה המקדמית, על מנת לקבל טופס 4 בסוף הבניה. ישנן וועדות שאף דורשות מראש הצגה של חשבוניות או שוברי הטמנה, שמוכיחות כי הקבלן אכן רכש את שירותי ההטמנה לעתיד.

עבודה עם שוברים

ישנם שלושה סוגי אתרים אליהם חברה לפינוי פסולת בשרון יכולה לפנות את הפסולת להמשך טיפול, מטמנות מאושרות, תחנות מחזור מאושרות ותחנות מעבר מאושרות. על מנת שלא לבצע תשלומים כפולים, יש למסור את השוברים. לידי חברה לפינוי פסולת בשרון שתבצע את פינוי פסולת בניין בשרון בפועל ולקזז בהתחשבנות, את שווים של השוברים שכבר שולמו. אם בפועל חברה לפינוי אשפה בשרון מסיימת את כמות השוברים, עוד לפני סיום הבניה, הקבלן נדרש לרכוש כמות נוספת של שוברים להטמנת שאר הפסולת עד לסיום הבנייה ולפינוי כל השאריות מסביבת המבנה.

פינוי פסולת בניין בשרון עם חברה מקצועית

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי פינוי פסולת בניין בשרון צרו קשר עם דקל שקד, לשם תיאום פינוי מהיר ומקצועי של הפסולת בצורה בטוחה. חברת שקד פסולת בניין, מבצעת פינוי גם של כמויות קטנות יחסית ומעבירה בצורה בטיחותית, את הפסולת לאתרים המורשים לשם המשך הטיפול, בהתאם לחוק ולנהלים השונים. בנוסף חברת שקד פסולת בניין, מציעה מגוון של שירותים נלווים, בין היתר, פינוי פסולת מחניונים באמצעות רכבים נמוכים, שירותי מנוף מקצועיים ועוד.

שירותים נוספים

MORE